Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

Klęczany 1a, 33-394 Klęczany Tel: (18) 443-36-09 dyr06@spkleczany.chelmiec.pl

Świetlica

Świetlica Szkolna

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. Wł. BRONIEWSKIEGO W KLĘCZANACH W ROKU SZKOLNYM
 

CELE:
Świetlica w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Kleczanach spełnia głównie

rolę opiekuńczą i wychowawczą. Jej działalność stanowi również przedłużenie pracy dydaktyczno-
wychowawczej szkoły.

W czasie tych zajęć uczniowie mogą spędzić czas pod opieką nauczyciela, zaczekać na rodzeństwo,
rodziców, na inne zajęcia, wypić herbatę, odpocząć, zrelaksować się, zjeść posiłek, odrobić lekcje
samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, mogą proponować inne ciekawe dla nich sposoby spędzania
czasu wolnego. Na świetlicy wspólnie oglądane są filmy edukacyjne, bajki animowane i inne programy
telewizyjne, w tym filmy dokumentalne, historyczne i przyrodnicze dostosowane do wieku. Zajęcia
świetlicowe mają maja na celu zapewnić dzieciom czas w sposób możliwie interesujący oraz odpoczynek po
długim dniu pracy. Poprzez ich organizację pragniemy osiągnąć określone, pożądane i określone w planie
wychowawczym zmiany w zachowaniu, wyrabianiu pozytywnych nawyków.

ZASADY ORGANIZACYJNE :
 Zajęcia świetlicy trwają 60 minut zegarowych.
 Świetlica w r. szk. 2018/2019 pracuje codziennie od poniedziałku – piątku w godz. od 11.45 do
16.05 prowadzi nauczyciel specjalista. Zajęcia grupy świetlicowych prowadzą: mgr Dorota Wójcik,
mgr Aleksander Duda, mgr Tomasz Mazur i mgr Stanisława Bielecka lub inni n-li w zastępstwie.
 Zajęcia świetlicy są zaplanowane w wymiarze 20 godzin / tygodniowo i zatwierdzone do realizacji
przez arkusz organizacyjny, z podziałem na poszczególnych nauczycieli.
 Rodzice zgłaszają wniosek o zapisanie do świetlicy w czasie marcowych zapisów.
 Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje komisja kwalifikacyjna, w składzie:
dyrektor szk., pedagog szk. i dwóch wychowawców świetlicy na podstawie kart zgłoszeń, w czasie
nie dłuższym niż miesiąc od otrzymania zapisu.
 W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie niezapisani pod warunkiem, że łącznie liczba dzieci
podlegających opiece nauczyciela nie przekroczy 25.
 Uczniowie nie zapisani na świetlice kartą zapisu, mogą brać udział w zajęciach na pisemny
każdorazowy wniosek/prośbę rodzica, prawnego opiekuna i za zgodą wychowawcy świetlicy.
 Praca świetlicy jest dokumentowana – tj. prowadzony jest dziennik, nauczyciel ma wykaz dzieci –
sprawdza i odnotowuje obecność, godzinę wyjścia ucznia, wpisuje temat zajęć.
 Pierwszeństwo w tych zajęciach mają uczniowie zapisani na zgłoszonym wniosku –uczniowie i
dzieci rodziców , którzy pracują zawodowo i muszą zostawić dziecko w szkole dłużej ze względu na
czas pracy.


ZADANIA GŁÓWNE I PROPONOWANE FORMY ICH REALIZACJI:
1. TROSKA O BEZPIECZEŃSTWO DZIECI –ZAPEWNIENIE OPIEKI
 zapewnienie opieki dzieciom oczekującym na rodziców po ich pracy zawodowej oraz dzieci
czekającym na zajęcia dodatkowe i inne spotkania ;
 utrwalenie zasad bezpiecznej i odpowiedzialnej zabawy w świetlicy szkolnej oraz na placu zabaw,
boisku ;
 rozmowy na temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły z wykorzystaniem filmów
i ilustracji prezentujących przykłady prawidłowego i złego zachowania na drodze.
 doskonalenie umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia poprzez ćwiczenia;
 zapoznanie ze znakami drogowymi- (konkursy , gry planszowe )
 cyberprzemoc; bezpieczeństwo dziecka w Internecie ( szczelny system kontroli dzieci w zakresie
korzystania z sieci, rozmowy z rodzicami na ten temat itp.)


2. PROMOWANIE POSTAWY WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI I SZACUNKU
WZGLĘDEM SIEBIE- KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW KULTURY OSOBISTEJ

 kształtowanie właściwego zachowania się w miejscach publicznych i podczas uroczystości
szkolnych- ( próby występów , animacje )
 kształtowanie i utrwalanie nawyku stosowania na co dzień zwrotów grzecznościowych; ( zajęcia w
kole , integrujące , wychowujące )
 wyrabianie właściwego stosunku do pracowników szkoły , szacunku wobec każdego człowieka i
nauka właściwej komunikacji w grupie;
 wskazywanie na właściwe relacje w rodzinie.
 estetykę i porządek w świetlicy i klasie –( sprzątanie po sobie , zostawiania porządku na koniec dnia,
układanie zabawek, gier).
 ukazywanie sposobów kulturalnego zachowania się przy stole, wyrabianie nawyków higieny
osobistej-(m.in. częste mycie rąk )
 wyrabianie prawidłowych nawyków w zakresie aktywnego wypoczynku. – (zabawy na świeżym
powietrzu , na placu zabaw, na sali)
 nauka dobrych/poprawnych relacji z innymi – tolerancja

3. ZAPEWNIENIE POWODZENIA SZKOLNEGO WYCHOWANKOM ŚWIETLICY

 zorganizowanie warunków i zapewnienie czasu na odrabianie zadań i naukę – pomoc w zadaniach
 dbałość o poprawność wypowiedzi w mowie potocznej. Ćwiczenia w poprawnym czytaniu i
mówieniu.( korzystanie z biblioteki, czasopism , prasy)
 utrwalanie zasad poprawnej pisowni( konkury, quizy, turnieje tematyczne )
 wyrabianie umiejętności spostrzegania i wyciągania wniosków ( rozmowy, dyskusje, pogadanki)
 pomoc dzieciom z trudnościami w nauce.( korepetycje )
 pomoc w nabyciu umiejętności korzystania z encyklopedii, słowników, pomocy naukowych i
Internetu
 organizowanie zabaw i gier dydaktycznych dostosowanych do wieku dzieci
 stosowanie w czasie zajęć zagadek, krzyżówek, rebusów oraz innych form edukacyjnych
utrwalających wiadomości i rozwijających logiczne myślenie.

4. BUDZENIE I ROZWIJANIE ZAINTERESOWAŃ WYCHOWANKÓW
ORAZ NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI AKTYWNEGO SPĘDZANIA
CZASU WOLNEGO

 ukazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu w formie aktywności ruchowej –
( gry sportowe , spacer , plac zabaw ):
 poznawanie nowych i doskonalenie wcześniej poznanych technik plastycznych
( konkursy plastyczne, konkursy m.in. na najładniejszą ozdobę choinkową )
 przygotowywanie przedstawień i inscenizacji, oglądanie występów grup teatralnych, filmów , filmów
animowanych;

 aktywne uczestnictwo w życiu szkoły (apele, uroczystości), udział w imprezach kulturalno -
rozrywkowych organizowanych w szkole (zabawy, mikołajki, andrzejki), świadome i odpowiedzialne
korzystanie ze środków masowego przekazu, komputera, współpraca z biblioteką szkolną;
 rozwijanie pasji muzycznych –( przeprowadzanie zabaw muzyczno rytmicznych, nauka nowych
piosenek, powtarzanie już poznanych, słuchanie wybranych utworów muzyki pop i klasycznej)
 rozwijania zajęć hobbystycznych.- ( rozmowy, kolekcje, prezentacje )
 prowadzenie zajęć sportowo – zabawowych stosowanie w szerokim zakresie różnorodnych rodzajów
gier i zabaw.

Regulamin świetlicy

Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Klęczanach

§ 1
Przepisy ogólne

1. Uczniowie uczestniczący w zajęciach świetlicy są zobowiązani do takiego samego zachowania się
w ich trakcie jak podczas innych zajęć w szkole. Niewłaściwe zachowanie ucznia może skutkować
obniżeniem oceny z zachowania.
2. Jedynym organizatorem zajęć na świetlicy jest nauczyciel sprawujący dyżur w danym dniu.
3. Podczas zajęć świetlicowych każdego ucznia obowiązuje obuwie zastępcze.
4. Wypożyczenie gry edukacyjnej , planszowej itp. zobowiązuje ucznia do zwrotu gry w takim stanie
w jakim gra została wypożyczona.
5. Korzystanie z komputera uczeń może uzyskać jedynie za zgodą nauczyciela.
6. W świetlicy dzieci mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z
rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.
7. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:
a. Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy
b. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych
c. Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych
d. Respektowania poleceń nauczyciela
e. Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do
zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub
worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy.
Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania powyższych zasad.

§ 2

Prawa i obowiązki rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do świetlicy
1. Rodzice (opiekunowie) uczniów Szkoły Podstawowej w Klęczanach mają prawo zapisać swoje
dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich
rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające
zapewnienia im opieki w szkole.
2. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki
świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
3. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka
w świetlicy.
4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie
bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za
pośrednictwem wychowawcy.
5. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrekcji szkoły lub
pedagoga.
6. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez
dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze
świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.
UWAGA ! Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice/ opiekunowie lub osoby pełnoletnie do tego
upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
7. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i odebrania do
dzieci nie później niż o godz. 16:05.
8. Rodzice (opiekunowie) zobowiązani są do zapoznania się i respektowania regulaminu świetlicy,
który udostępniony jest do wglądu w świetlicy, bibliotece, sekretariacie, na stronie internetowej
szkoły.

§ 3
Nagrody i kary

1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może otrzymać
nagrodę.
2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach,
działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne
postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.
3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków
społeczności szkolnej.
4. Nagrody:

1. Wyróżnienie - pochwała wobec grupy
2. Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy
3. Pochwała przekazana rodzicom (opiekunom)
4. Pochwała pisemna w dzienniczku ucznia
5. Podziękowania w formie dyplomu pamiątkowego
6. Nagroda rzeczowa
7. Wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej
8. Pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły

5. Za nieprzestrzeganie Regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za
łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary. Wychowawca świetlicy może zastosować kary
wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników
zajęć, imprez, konkursów świetlicowych. Przewidziane kary to:
 Upomnienie ustne indywidualne
 Upomnienie ustne na forum grupy
 Poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów)
 Uwaga pisemna w dzienniczku ucznia
 Uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy
 Upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły
 Usunięcie dziecka ze świetlicy
6. Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych
dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych szkole możliwości (rozmów z rodzicami, kar,
interwencji pedagoga) może być usunięty z listy wychowanków świetlicy. Decyzję o usunięciu
dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor na wniosek wychowawców świetlicy. Od decyzji dyrektora
szkoły nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny
starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

§ 4

Powierzanie opiece i odbieranie

1. Dziecko oczekuje na zajęcia świetlicy na ławce koło sekretariatu szkoły (pokój nr 1)
2. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone
jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po
zakończonych obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, zajęciach pozalekcyjnych.
3. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku
odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
4. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
5. Dziecko, które samodzielnie wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców
(opiekunów). Za dziecko, które za pisemną lub telefoniczną zgodą rodzica (opiekuna) samodzielnie
wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną odpowiada rodzic (opiekun) czyli osoba
wydająca zgodę.
6. W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby niż rodzice (opiekunowie) wymagane
jest pisemne upoważnienie.
7. Rodzice (opiekunowie), których dzieci odbierane są przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo
wyrażają zgodę i oświadczenie na piśmie o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci w drodze ze
szkoły do domu - jest to traktowane jako samodzielny powrót do domu.
8. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic (opiekun) i musi ono
zawierać: imię, nazwisko, osoby odbierającej dziecko oraz czytelny podpis rodzica (opiekuna).
9. Po kilkukrotnym, niepunktualnym odebraniu ucznia ze świetlicy dyrektor szkoły może podjąć
decyzję o usunięciu dziecka z listy wychowanków świetlicy. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma
odwołania. Rodzic dziecka karnie usuniętego ze świetlicy może po raz kolejny starać się o
umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.
10. Wszyscy nauczyciele uczący w klasach 0 - III odpowiadają za przyprowadzanie dzieci do świetlicy
po skończonych zajęciach.

§ 5

Dokumentacja świetlicy

Dokumentacja świetlicy to:
1. Regulamin świetlicy.
2. Roczny plan pracy świetlicy szkolnej.
3. Dzienniki zajęć świetlicy.
4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.

§ 6

Wyposażenie świetlicy

1. Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Świetlica szkolna jest wyposażona w podstawowy sprzęt i pomoce dydaktyczne.
3. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i dzieciom.
4. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania zarówno własności świetlicy
jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na
plecaki dzieci, właściwe miejsce na dokumentację czy sprzęt audiowizualny.
5. Dzieci mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
6. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie
szkolne.

§ 7

Fundusz świetlicowy

1. Raz w roku szkolnym dopuszczalna będzie dobrowolna wpłata na rzecz świetlicy. Stawka nie
jest ustalana a kwota jest dobrowolna. Pozyskane pieniądze przeznaczone będą wyłącznie na
potrzeby świetlicy i ich uczestników, m. in. gry edukacyjne, papier, kredki, długopisy i inne
pomoce dydaktyczne).Wpłata na fundusz świetlicy nie jest darowizną na rzecz szkoły i nie podlega
odliczeniom od podatku.
2. W związku z tym na w każdym roku szkolnym będzie powołana Radę Świetlicy, w skład której
wchodzić będzie przy najmniej dwoje rodziców uczniów przyjętych do świetlicy szkolnej. Rada
współpracuje z wychowawcą świetlicy w sprawach dotyczących planowania wydatków z funduszu
świetlicowego i wspólnie rozliczne.
3. Wpłaty i wydatki będą dokumentowane.
4. Rada świetlicy w roku szkolnym.

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy
z pedagogiem szkoły.
2. Po zapoznaniu regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.
3. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy i na stronie internetowej szkoły. Jest
jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
4. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.09.2017r.
W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w
ramach swoich kompetencji lub dyrektor szkoły.

Klęczany, dnia 04 września 2017r.

Opracował zespół nauczycieli w składzie:
mgr Aleksander Duda
mgr Tomasz Mazur
mgr Dorota Wójcik 
mgr Stanisława Bielecka